O Fundacji

 

Fundacja PRIMO VOICE powstała z inicjatywy Moniki Wilkiewicz

 

 

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem: 0000400954, w 2011 roku.

Główną ideą utworzenia Fundacji było wykorzystanie możliwości, jakie stwarza forma fundacji w zakresie wsparcia działalności chóru, poprzez:

 • pozyskiwanie dotacji i zapewnienie przejrzystości rozliczeń z tego tytułu (pełna księgowość i sprawozdawczość),
 • stworzenie Darczyńcom możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych a w przyszłości również z możliwości przekazywania 1% podatku (po uzyskaniu statusu OPP przez fundację).
 • możliwości formalnego potwierdzania działalności wolontariackiej Chórzystek i Przyjaciół Chóru.

Celami statutowymi Fundacji, zgodnymi z celami uwzględnionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego                          i o wolontariacie, są:

  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych , w szczególności poprzez wspieranie i inspirowanie działań kulturalnych, oświatowych.

W statucie fundacji zawarte są stwierdzenia:

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców, co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.


 

JEŻELI CHCESZ WESPRZEĆ DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU, DAROWIZNY MOŻNA UISZCZAĆ NA RACHUNEK BANKOWY FUNDACJI:

PEKAO Bank Pekao S.A.

ul. Trybunalska 2

Bydgoszcz

82 1240 6452 1111 0010 5180 3756

Dane Fundacji:

Fundacja PRIMO VOICE

ul. Mazurska 1/ 22

85-710 Bydgoszcz

NIP: 5542916057

Regon: 341202018

Brak możliwości komentowania